REGULAMIN

Di Somma Studio tańca & fitness

 1. Decyzja o uczestniczeniu w zajęciach organizowanych przez Di Somma Dance Studio jest równoznaczna z zaakceptowaniem i zobowiązaniem się do przestrzegania niniejszego Regulaminu. W przypadku osób niepełnoletnich za przestrzeganie Regulaminu odpowiadają ich prawni opiekunowie.
 2. Uczestnikami zajęć organizowanych przez Studio Tańca & Fitness mogą być jedynie osoby, które przestrzegają niniejszego Regulaminu oraz mają uregulowaną opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.
 3. Na sali podczas zajęć mogą przebywać jedynie osoby, które znajdują się na liście uczestników danych zajęć, czyli te, które dokonały odpowiedniej płatności. Rodzice dzieci i inne osoby towarzyszące nie mogą przebywać na sali tanecznej.
 4. Aby móc wziąć udział w zajęciach trzeba zarezerwować miejsce (liczba miejsc jest ograniczona). W przypadku zajęć indywidualnych, jeżeli para/osoba, nie pojawi się na zajęciach bez uprzedniego powiadomienia instruktora (na 1 dzień przed planowaną lekcją), zajęcia te przepadają, a uczestnicy/uczestnik, są zobowiązani do dokonania opłaty.
 5. Studio Tańca & Fitness, na życzenie rodziców dzieci uczestniczących w zajęciach, zobowiązuje się przeprowadzać zajęcia otwarte, zajęcia takie nie będą organizowane częściej, niż co 2 miesiące.
 6. Uczestnicy zajęć dla młodzieży i dorosłych, którzy nie opłacili udziału w zajęciach, nie mają prawa uczestniczenia w nich. Powinni oni opuścić salę taneczną na prośbę instruktora sprawdzającego listę obecności. Po uregulowaniu należności w recepcji mogą kontynuować naukę na tych zajęciach. W przypadku dzieci, które nie mają uregulowanej opłaty, przebywają one na sali tanecznej pod opieką instruktora,ale nie biorą udziału wzajęciach.
 7. Każdy uczestnik przychodząc na zajęcia jest zobowiązany zgłosić się na recepcję w celu weryfikacji.
 8. Zagubienie lub uszkodzenie kluczyka od szafki członek Studia Tańca & Fitness zobowiązany jest zgłosić recepcji oraz uiścić opłatę w wysokości 25 PLN jako ekwiwalent za wymianę zamka.
 9. Zajęcia odbywają się gdy grupa liczy minimum 5 osób lub minimum 3 pary.
 10. W przypadku małej ilości uczestników danego kursu Studio Tańca & Fitness ma prawo rozwiązać grupę. W takim przypadku proponuje udział w zajęciach innej grupy lub zwraca wpłacone przez uczestnika pieniądze za niewykorzystane zajęcia.
 11. Studio Tańca & Fitness ma prawo do wykluczenia z zajęć osoby, której zachowanie zakłóca przebieg zajęć lub jest w inny sposób niestosowne bez zwrotu wpłaconych przez uczestnika pieniędzy za te zajęcia. Uczestnicy zajęć dla dzieci i młodzieży do 13 roku życia zostają wykluczeni z udziału w zajęciach, ale pozostają na sali tanecznej pod opieką instruktora.
 12. Obowiązkowa jest zmiana obuwia przed wejściem na sale taneczne.
 13. Studio Tańca & Fitness zastrzega sobie możliwość zmiany cennika.
 14. Opłaty za zajęcia można dokonać w formie gotówkowej lub przelewem na konto Banku Spółdzielczego: 64 8004 0002 2001 0013 3014 0001
 15. Pozostałe opłaty w Studio Tańca & Fitness wnoszone są w następujących formach: – Wynajem sal na terenie Studio Tańca & Fitness oraz udział w lekcjach indywidualnych – opłata pobierana jest z góry i jedynie w formie gotówkowej. – Obozy – opłata gotówkowa lub przelewem na konto: 64 8004 0002 2001 0013 3014 0001 – Warsztaty taneczne – opłata gotówką albo przelewem na konto: 64 8004 0002 2001 0013 3014 0001.
 16. Faktura (bez VAT) wystawiana będzie na prośbę klienta przy zakupie pakietu zajęć.
 17. Wszelkie dolegliwości zdrowotne powinny być zgłoszone instruktorowi Studia Tańca & Fitness nie ponosi odpowiedzialności za urazy powstałe podczas zajęć.
 18. Za mienie uczestników zajęć, Studio nie ponosi odpowiedzialności. Istnieje możliwość zabrania ich ze sobą na salę.
 19. Zabrania się wylewania na parkiet substancji mogących go zniszczyć, w tym m.in. wody i olejku.
 20. Ze względów higieny i bezpieczeństwa zabrania się wnoszenia na sale taneczne jedzenia i ciepłych napoi.
 21. Osoby przebywające na terenie Studia Tańca & Fitness zobowiązane są do przestrzegania przepisów BHP i Ppoż. oraz zachowania czystości, poszanowania mienia i innych uczestników zajęć.
 22. Finansową odpowiedzialność za usunięcie szkód poczynionych przez uczestnika zajęć ponosi on lub jego prawny opiekun.
 23. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Studia.
 24. W przypadku choroby lub niedyspozycji instruktora Studia Tańca i Fitness ma prawo wyznaczyć innego prowadzącego w zastępstwie na te zajęcia bez konieczności wcześniejszego poinformowania uczestników zajęć o tym fakcie.
 25. Zabrania się filmowania, nagrywania i fotografowania zajęć bez zgody właścicieli Di Somma Dance Studio.
 26. Studio Tańca & Fitness zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.
 27. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez uczestników zajęć jest Di Somma Dance Studio – e-mail:taniecinfo@wp.pl. Każdy uczestnik może w każdej chwili uzyskać dostęp do swoich danych osobowych i żądać ich poprawienia, zmiany lub usunięcia. Zgłaszając swoje dane w celu uczestnictwa w zajęciach organizowanym przez Di Somma Dance Studio, uczestnik, jego rodzic bądź opiekun, potwierdza, że wyraża zgodę na zasady zawarte w Regulaminie. Podanie danych jest dobrowolne, lecz ich brak uniemożliwi przeprowadzenie prawidłowej rejestracji.
 28. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z treścią niniejszego regulaminu oraz dobrowolnie wyrażam zgodę na przetwarzanie, używanie i rozpowszechnianie moich danych osobowych, w tym w szczególności wizerunku przez Di Somma Dance Studio, dla celów promocyjno-marketingowych. Wyrażenie zgody jest jednoznaczne z tym, iż fotografie, filmy lub nagrania wykonane podczas zajęć i spotkań mogą zostać umieszczone na materiałach promocyjnych. Jednocześnie zrzekam się wszelkich roszczeń, w tym również o wynagrodzenie względem Di Somma Dance Studio, z tytułu wykorzystywania danych osobowych na potrzeby określone w oświadczeniu. Niniejsze oświadczenie jest zezwoleniem w rozumieniu art. 81 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (DZ.U. z 1994r. nr 24, poz.83) w związku z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997r. z późniejszymi zmianami, zwłaszcza z wejściem w życie 25 maja 2018r rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego potocznie i powszechnie RODO.